Jump to content

གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷའི་རི་རྒྱུད།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷའི་རི་རྒྱུད།

གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷའི་རི་རྒྱུད་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་རི་རྒྱུད་ཡིན་ཞིང་། རིང་ཚད་ཧྲིལ་པོར་སྤྱི་ལེ་ ༡༤༠༠ དང་ཆ་སྙོམས་ཞེང་ཚད་སྤྱི་ལེ་ ༨༠ ཡོད། ཆ་སྙོམས་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ལས་མཐོ་ཚད་སྨི་ ༥༠༠༠ ནས་ ༦༠༠༠ བར་ཡོད།