Jump to content

གངས་ཏི་སེ

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

གངས་ཏི་སེའི་རི་རྒྱུད་ནི་བོད་ཀྱི་རི་རྒྱུད་ཡིན་ཞིང་། ས་བབ་མཐོ་ཤོས་ལ་སྨི་ ༧༠༩༥ ཡོད་པ་དང་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ནི་དེའི་ལྷོ་ངོས་སུ་ཡོད།