ཁྲོག་པའི་སྒོ་ལའི་སྐད།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

ཁྲོག་པའི་སྒོ་ལའི་སྐད་ནི་བལ་ཡུལ་དུ་སྤྱོད་པའི་བོད་ཀྱི་ཡུལ་སྐད་གཅིག་ཡིན།

ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཡུལ་སྐད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

བོད་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་སོ་སོའི་སྐད།

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]