ཁོར་སི་ཁ་གླིང་ཕྲན།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

ཁོར་སི་ཁ་གླིང་ཕྲན་ནི་ཏི་ཀྲུང་ཧའེ་རྒྱ་མཚོ་ཡི་སྟེང་དུ་གནས་པའི་གླིང་ཕྲན་ཞིག་ཡིན་ཅིང་ཧྥ་རན་སི་སྐད་ཡིག་སྨྲ་བའི་ས་གནས་གཉིས་ལས་གྲུབ་ཡོད་གླིང་ཕྲན་དེའི་མིང་འདོགས་ལ་མཛེས་མ་གླིང་ཕྲན་ཞེས་བརྗོད།


ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ས་ཁམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

སྐྱེལ་འདྲེན།[རྩོམ་སྒྲིག]

མི་འབོར།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕ་རན་སི།

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]