ཁེ་ཋ་ལོ་ནྱི་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
དར་ཆ།

ཁེ་ཋ་ལོ་ནྱི་ངམ་ཁེ་ཋ་ལོ་ནྱི་༼ ཁེ་ཋ་ལོ་ནྱིའི་སྐད་དུ་Catalunya ༽ཞི་པན་ཡ་ནང་ལ་་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་རེད། དེའི་རྒྱལ་ས་བྷར་སེ་ལོ་ནཱ་ནའུ་རེད།