ཁའོ་ཕན།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

ཁའོ་ཕན་

ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ས་ཁམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག:

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]

ལྦེ་ཁེ་མཉམ་སྤྱོད་ཐོན་ཁུངས་ཁྲོད་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་སྨྱན་སྦྱོར་མང་པོའི་ཐོན་ཁུངས: