Jump to content

ཁའོ་ཕན།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

ཁའོ་ཕན་

ལོ་རྒྱུས།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ས་ཁམས།

[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།

[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག:

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།

[རྩོམ་སྒྲིག]
ལྦེ་ཁེ་མཉམ་སྤྱོད་ཐོན་ཁུངས་ཁྲོད་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་སྨྱན་སྦྱོར་མང་པོའི་ཐོན་ཁུངས: