ཀླད་པ་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

ཀླད་པ་ མཐོ་རིམ་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རྩ་དཀར་རྒྱུད་རིམ་གྱི་ཆ་ཤས་གཙོ་བོ་ཡིན་ཞིང་ཀླད་རུས་ཀྱི་ནང་དུ་ཆགས་ཡོད། དེ་ཀླད་ཆེན་དང་ཀླད་ཆུང་། ཀླད་འབྲིང་། རྒྱུངས་པ་བཅས་འདུས་ནས་གྲུབ་པ་ཡིན་ཞིང་། དབང་པོ་ལྔས་ཡུལ་ཤེས་པ་དང་ལུས་ཀྱི་འགུལ་སྐྱོད་སོགས་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། མིའི་ཀླད་པ་བསམ་པ་དང་དྲན་ཤེས་ལ་སོགས་པའི་སེམས་ཉིད་ཀྱི་འཕྲོ་འདུ་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱེད་ཀྱི་དབང་པོ་ཡིན། ཀླད་པའི་ཕྱི་ཤུན་སྐྱི་མོ་ལ་ཀླད་རྒྱ་ཟེར།

"https://bo.wikipedia.org/w/index.php?title=ཀླད་པ་&oldid=125905"ལས་སླར་རྙེད་སོང།