Jump to content

༩༣ (གྲངས་ཀ།)

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
༩༣ (གྲངས་ཀ།)
བོད་སྐད། དགུ་བཅུ་གོ་གསུམ།
རོ་མའི་ཨང་ཀི། XCIII


༩༣ནི་རང་བྱུང་གི་གྲངས་ཞིག་སྟེ་༩༢པའི་རྗེས་མ་དང་༩༤པའི་སྔོན་དུ་ཡིན།གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]