Jump to content

༢༠༡༩ལོ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
༢༠ དུས་རབས། | ༢༡ དུས་རབས། | ༢༢ དུས་རབས།
༢༠༠༡ ༢༠༠༢ ༢༠༠༣ ༢༠༠༤ ༢༠༠༥ ༢༠༠༦ ༢༠༠༧ ༢༠༠༨ ༢༠༠༩ ༢༠༡༠
༢༠༡༡ ༢༠༡༢ ༢༠༡༣ ༢༠༡༤ ༢༠༡༥ ༢༠༡༦ ༢༠༡༧ ༢༠༡༨ ༢༠༡༩ ༢༠༢༠
༢༠༢༡ ༢༠༢༢ ༢༠༢༣ ༢༠༢༤ ༢༠༢༥ ༢༠༢༦ ༢༠༢༧ ༢༠༢༨ ༢༠༢༩ ༢༠༣༠
༢༠༣༡ ༢༠༣༢ ༢༠༣༣ ༢༠༣༤ ༢༠༣༥ ༢༠༣༦ ༢༠༣༧ ༢༠༣༨ ༢༠༣༩ ༢༠༤༠
༢༠༤༡ ༢༠༤༢ ༢༠༤༣ ༢༠༤༤ ༢༠༤༥ ༢༠༤༦ ༢༠༤༧ ༢༠༤༨ ༢༠༤༩ ༢༠༥༠
༢༠༥༡ ༢༠༥༢ ༢༠༥༣ ༢༠༥༤ ༢༠༥༥ ༢༠༥༦ ༢༠༥༧ ༢༠༥༨ ༢༠༥༩ ༢༠༦༠
༢༠༦༡ ༢༠༦༢ ༢༠༦༣ ༢༠༦༤ ༢༠༦༥ ༢༠༦༦ ༢༠༦༧ ༢༠༦༨ ༢༠༦༩ ༢༠༧༠
༢༠༧༡ ༢༠༧༢ ༢༠༧༣ ༢༠༧༤ ༢༠༧༥ ༢༠༧༦ ༢༠༧༧ ༢༠༧༨ ༢༠༧༩ ༢༠༨༠
༢༠༨༡ ༢༠༨༢ ༢༠༨༣ ༢༠༨༤ ༢༠༨༥ ༢༠༨༦ ༢༠༨༧ ༢༠༨༨ ༢༠༨༩ ༢༠༩༠
༢༠༩༡ ༢༠༩༢ ༢༠༩༣ ༢༠༩༤ ༢༠༩༥ ༢༠༩༦ ༢༠༩༧ ༢༠༩༨ ༢༠༩༩ ༢༡༠༠

༢༠༡༩ལོ་ནི་ཀེ་ལུའོ་ཀེ་ལི་ཡའི་ལོ་ཐོའི་ནང་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་པའི་ལོ་ཞིག་ཡིན།

དོན་རྐྱེན།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟླ་བ་དང་པོ

[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟླ་བ་གཉིས་པ

[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟླ་བ་གསུམ་པ

[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟླ་བ་བཞི་པ

[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟླ་བ་ལྔ་པ

[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟླ་བ་དྲུག་པ

[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟླ་བ་བདུན་པ

[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟླ་བ་བརྒྱད་པ

[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟླ་བ་དགུ་པ

[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟླ་བ་བཅུ་པ

[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པ

[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པ

[རྩོམ་སྒྲིག]

སྐྱེས།

[རྩོམ་སྒྲིག]
ས་བཅད་འདི་ད་དུང་འགྲུབ་མེད།  ལེགས་བཅོས་གནང་རོགས།
ས་བཅད་འདི་ད་དུང་འགྲུབ་མེད།  ལེགས་བཅོས་གནང་རོགས།

གུང་གསེང་

[རྩོམ་སྒྲིག]
ས་བཅད་འདི་ད་དུང་འགྲུབ་མེད།  ལེགས་བཅོས་གནང་རོགས།