Jump to content

༢༠༡༦ལོའི་དབྱར་ཁའི་ཨའོ་ལིན་ཕིག་ལུས་རྩལ་འགྲན་ཚོགས།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

༢༠༡༦ལོའི་རིའོ་ཌེ་ཇ་ནེའུ་རའོའི་དབྱར་ཁའི་ཨའོ་ལིན་ཕིག་ལུས་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་དབྱིན་ཇིའི་སྐད།: the Games of the XXXI Olympiad༽ནི་དབྱར་ཁའི་ཨའོ་ལིན་ཕིག་ལུས་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་ཞིག་རེད། དུས་ཚོད། ༢༠༡༦ལོའི་ཟླ་༨ཚེས་༥ཉིན་ནས་ཟླ་༨ཚེས་༢༡ཉིན་བར། སགནས། པུ་རུ་ཟིལ་གྱི་རིའོ་ཌེ་ཇ་ནེའུ་རའོ།