Jump to content

༡༧༠༦ལོ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
༡༧ དུས་རབས། | ༡༨ དུས་རབས། | ༡༩ དུས་རབས།
༡༧༠༡ ༡༧༠༢ ༡༧༠༣ ༡༧༠༤ ༡༧༠༥ ༡༧༠༦ ༡༧༠༧ ༡༧༠༨ ༡༧༠༩ ༡༧༡༠
༡༧༡༡ ༡༧༡༢ ༡༧༡༣ ༡༧༡༤ ༡༧༡༥ ༡༧༡༦ ༡༧༡༧ ༡༧༡༨ ༡༧༡༩ ༡༧༢༠
༡༧༢༡ ༡༧༢༢ ༡༧༢༣ ༡༧༢༤ ༡༧༢༥ ༡༧༢༦ ༡༧༢༧ ༡༧༢༨ ༡༧༢༩ ༡༧༣༠
༡༧༣༡ ༡༧༣༢ ༡༧༣༣ ༡༧༣༤ ༡༧༣༥ ༡༧༣༦ ༡༧༣༧ ༡༧༣༨ ༡༧༣༩ ༡༧༤༠
༡༧༤༡ ༡༧༤༢ ༡༧༤༣ ༡༧༤༤ ༡༧༤༥ ༡༧༤༦ ༡༧༤༧ ༡༧༤༨ ༡༧༤༩ ༡༧༥༠
༡༧༥༡ ༡༧༥༢ ༡༧༥༣ ༡༧༥༤ ༡༧༥༥ ༡༧༥༦ ༡༧༥༧ ༡༧༥༨ ༡༧༥༩ ༡༧༦༠
༡༧༦༡ ༡༧༦༢ ༡༧༦༣ ༡༧༦༤ ༡༧༦༥ ༡༧༦༦ ༡༧༦༧ ༡༧༦༨ ༡༧༦༩ ༡༧༧༠
༡༧༧༡ ༡༧༧༢ ༡༧༧༣ ༡༧༧༤ ༡༧༧༥ ༡༧༧༦ ༡༧༧༧ ༡༧༧༨ ༡༧༧༩ ༡༧༨༠
༡༧༨༡ ༡༧༨༢ ༡༧༨༣ ༡༧༨༤ ༡༧༨༥ ༡༧༨༦ ༡༧༨༧ ༡༧༨༨ ༡༧༨༩ ༡༧༩༠
༡༧༩༡ ༡༧༩༢ ༡༧༩༣ ༡༧༩༤ ༡༧༩༥ ༡༧༩༦ ༡༧༩༧ ༡༧༩༨ ༡༧༩༩ ༡༨༠༠

༡༧༠༦ལོ་ནི་ཀེ་ལུའོ་ཀེ་ལི་ཡའི་ལོ་ཐོའི་ནང་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་པའི་ལོ་ཞིག་ཡིན།

དོན་རྐྱེན།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟླ་བ་དང་པོ[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟླ་བ་གཉིས་པ[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟླ་བ་གསུམ་པ[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟླ་བ་བཞི་པ[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟླ་བ་ལྔ་པ[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟླ་བ་དྲུག་པ[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟླ་བ་བདུན་པ[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟླ་བ་བརྒྱད་པ[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟླ་བ་དགུ་པ[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟླ་བ་བཅུ་པ[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པ[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པ[རྩོམ་སྒྲིག]

སྐྱེས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ས་བཅད་འདི་ད་དུང་འགྲུབ་མེད།  ལེགས་བཅོས་གནང་རོགས།

ཤི་བ་[རྩོམ་སྒྲིག]

ས་བཅད་འདི་ད་དུང་འགྲུབ་མེད།  ལེགས་བཅོས་གནང་རོགས།

གུང་གསེང་[རྩོམ་སྒྲིག]

ས་བཅད་འདི་ད་དུང་འགྲུབ་མེད།  ལེགས་བཅོས་གནང་རོགས།