Jump to content

༄༅།། རའོ་མེའུ་ཨོ་དང་ཇོའུ་ལིའུ་ཡ་ཐི།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

རའོ་མེའུ་ཨོ་དང་ཇོའུ་ལིའུ་ཡ་ཐི་(དབྱིན་ཇིའི་སྐད།: Romeo and Juliet)

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]