Jump to content

Talk:སྨར་ཁམས་རྫོང་།

Page contents not supported in other languages.
ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
སྨར་ཁམས་གླིང་གི་ས་ཆ་ཞེས་གླིང་སྒྲུང་དུ་མང་པོ་མཐོང་ཡ་འདུག  འོན་ཀྱང་དེ་སང་དེའ་སྐོར་ལ་ཞིབ་འཇུག་མཁན་ཅུང་ཉུང་སེམས།