ཨེང་གུའི་ལ་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
གནས་སྤོ། དཀར་ཆག, འཚོལ།

ཨེང་གུའི་ལ་ Angulla 西印度群岛

ཨེང་གུའི་ལ་ དབྱིན་ཇིའི་རྒྱལ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་ཨེང་གུའི་ལ་གླིང་ཚོམས་