Jump to content

འཇིགས་མེད་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
འཇིགས་མེད་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག

འཇིགས་མེད་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་(༡༩༨༠-)ནི་འབྲུག་ཡུལ་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞིག་རེད།


སྔོན་མ།
འཇིགས་མེད་སེང་གེ་དབང་ཕྱུག
འབྲུག་ཡུལ་ཀྱི་རྒྱལ་པོ།
༢༠༠༦-
རྗེས་ལ།
ཁྲི་ཐོག་གོང་མ།