Jump to content

ཤིན་ཅང་ཡུ་གུར་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
ཞིན་ཅང་ཡུལ་གོར་རང་སྐྱོང་ལྗོངས། ནས་ཁ་ཕྱོགས་བསྐྱར་དུ་བཟོས་པ།

ཞིན་ཅང་ཡུ་གུར , ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན