ཚིག་ལས་འདས་པའི་དོན་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་སྟོང་་པ་ཉིད་དེ་རང་ཉིད་ཀྱིས་རྟོགས་པ་ལྟར་གཞན་ལ་བརྗོད་མི་ནུ་པ་བུ་རམ་ཀྱི་རོ་དང་འདྲ་བ།