Jump to content

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
མཚོ་སྔོན། ནས་ཁ་ཕྱོགས་བསྐྱར་དུ་བཟོས་པ།

ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་བསྡུས་མིང་ལ་ཆེན༼青༽ཟེར་ཞིང་། སའི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ་ཁྲི72དང་། མི་གྲངས་ཁྲི་481ཡོད། འདུས་སྡོད་བྱེད་པའི་མི་རིགས་ནི་རྒྱ་རིགས་དང་བོད་རིགས། ཧུའེ་རིགས། ཧོར་རིགས། ས་ལར་རིགས། སོག་རིགས། ཧ་སག་རིགས་སོགས་ཡིན། ཞིང་ཆེན་འདིའི་ལྟེ་གནས་གྲོང་ཁྱེར་ནི་ཟི་ལིང་ཡིན། མངའ་ཁོངས་སུ་ས་ཁུལ 1དང་། རང་སྐྱོང་ཁུལ 6 ས་ཁུལ་རིམ་པའི་གྲོང་ཁྱེར 1 རྫོང་རིམ་པའི་གྲོང་ཁྱེར 2 རྫོང 30 རང་སྐྱོང་རྫོང 7 བཅས་ཡོད། བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་གྱིས་ཞིང་ཆེན་འདིའི་ས་རྒྱ་ཁྱོན་གྱི་80%ལྷག་ཟིན། བོད་རང་གི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ས་ཁོངས་དབྱེ་ཕྱོགས་ལྟར་ན་འདི་ནི་ཨ་མདོ་ཡུལ་ལ་ངོས་འཛིན།

ས་ཁམས་ཁོར་ཡུག[རྩོམ་སྒྲིག]

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ནི་མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་གི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་གནས་ཤིང་། འབྲི་ཆུ་དང་རྨ་ཆུ། རྫ་ཆུ་སོགས་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་དག་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཡིན། ནུབ་བྱང་ནི་ཚྭ་འདམ་གཞོངས་ཡིན་ལ། ལྷོ་ཕྱོགས་ནི་མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་ཡིན། མཚོ་སྔོན་པོ་ནི་བོད་ཁུལ་གྱི་ཆེས་ཆེ་བའི་ཚྭ་ལྡན་མཚེའུ་ཡིན།

ལྗོངས་རྒྱུ་ས་གནས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཡུལ་སྐོར་བྱེད་ས་གཙོ་བོ་ལ་སྐུ་འབུམ་དགོན་པ་དང་རི་བོ་ཉི་ཟླ། མཚོ་སྔོན་པོ་སོགས་ཡོད།

ས་ཁྲ་ # བོད་ཡིག Wylie རྒྱ་སྐད།
3 ཟི་ལིང་། zi-ling 西宁市 Xīníng Shì
4 མཚོ་ཤར། mtsho-shar 海东地区 Hǎidōng Dìqū
1 མཚོ་ནུབ་སོག་རིགས་ཆ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ། mtsho-nub sog-rigs dang bod-rigs rang-skyong-khul 海西蒙古族藏族自治州 Hǎixī Měnggǔzú Zàngzú Zìzhìzhōu
2 མཚོ་བཡྣང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ། mtsho-byang bod-rigs rang-skyong-khul 海北藏族自治州 Hǎiběi Zàngzú Zìzhìzhōu
5 མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ། mtsho-lho bod-rigs rang-skyong-khul 海南藏族自治州 Hǎinán Zàngzú Zìzhìzhōu
6 རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ། rma-lho bod-rigs rang-skyong-khul 黄南藏族自治州 Huángnán Zàngzú Zìzhìzhōu
7 ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ། yul-shul bod-rigs rang-skyong-khul 玉树藏族自治州 Yùshù Zàngzú Zìzhìzhōu
8 མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ། mgo-log bod-rigs rang-skyong-khul 果洛藏族自治州 Guǒluò Zàngzú Zìzhìzhōu