བཀའ་གདམས་པའི་བུད་བསྙེགས་ཐོབ་གསུམ་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

མི་གྲལ་ནས་བུད། ཁྱི་གྲལ་དུ་བསྙེགས། ལྷ་གྲལ་ཐོབ།