དེབ་ཐེར་སྔོན་པོ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

འགོས་ལོ་ཙཱ་བ་གཞོན་ནུ་དཔལ་གྱིས་བརྩམས་པའི་ཆོས་འབྱུང་དེབ་ཐེར་ཞིག