དར་མདོ་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Kangding-c02-f.jpg

དར་མདོ་ དབྱིན་སྐད་དུ་Dartsedo དང་རྒྱ་སྐད་དུ་康定 ཟེར།

དར་རྩེ་མདོ་ནི་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་ཆགས་ཡུལ་ཡིན། ཡུལ་འདི་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཞེས་བརྩི་བའི་ཁམས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པས་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་ཁག་ལས་ཁམས་དར་རྩེ་མདོ་ཞེས་བྲིས་ཡོད། ཡུལ་འདིར་ཉེ་བའི་དུས་རབས་ནང་དུ་ལྕགས་ལ་རྒྱལ་པོའི་རྒྱལ་ས་ཡིན། རྒྱ་བོད་བར་གྱི་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ས་གནས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། ས་ཆའི་ཚགས་དབྱིབས་ནི་ཕྱོགས་བཞི་རི་མཐོན་པོས་བསྐོར་ཡོད།


མིང་ཐོགས་ཚུལ།[རྩོམ་སྒྲིག]

ལྗོངས་རྒྱུ།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཚོ་ཁག[རྩོམ་སྒྲིག]

ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཡུལ་སྲོལ།[རྩོམ་སྒྲིག]

མི་འབོར་[རྩོམ་སྒྲིག]

སློབ་གསོ།[རྩོམ་སྒྲིག]