Jump to content

གངས་རྒྱན་ལ་འབྲེལ་གཏུག

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

མཆན། དྲ་ངོས་འདི་ནི་སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་བོད་ཡིག་ཤེས་བའི་སྔོན་འགྲོའི་ཐོག་ནས་ལྷ་ཀློག་བྱེད། གལ་སྲིད་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་བོད་ཡིག་གི་ཆུ་ཚད་ཅུང་ཟད་ཞན་ན། མུ་མཐུད་དུ་སློབ་གཉེར་བྱ་རྒྱུར་སྐུལ་ལོ།


ང་ནི་བོད་ཡིག་གི་ཝེ་ཁེ་རིག་མཛོད་ཀྱི་དང་བླངས་རྩོམ་སྒྲིག་པ་གངས་རྒྱན་ཡིན།

བོད་ཡིག་གི་ཝེ་ཁེ་རིག་མཛོད་ལ་མོས་པ་ཅན་ཚོར་ལག་རྩལ་དང་ངེས་བྱའི་སྐོར་གྱི་སློབ་སྟོན་བྱེད་ཆེད་དྲ་ངོས་འདི་བཟོས་པ་ཡིན། དེ་བས་བོད་ཡིག་གི་ཝེ་ཁེ་བཟོ་འདོད་པ་དང་དེ་ལ་མོས་མཁན་ཡོད་ན་ཐད་ཀར་ང་ལ་འབྲེལ་བ་བྱེད་ཆོག གཤམ་ནི་ངའི་འབྲེལ་ལམ་ཁག་ཡིན།

ངེས་པར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། གལ་སྲིད་ཝེ་ཁེ་རིག་མཛོད་དང་མ་འབྲེལ་བའི་སྒེར་དོན་སོགས་ལ་དང་ལེན་མི་བྱ།