Jump to content

གངས་བཞུགས།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

གངས་བཞུགས་ནི་ཨ་མདོ་རྔ་བ་ནས་ཡིན་པའི་བོད་པའི་གཞས་པ་ཞིག་རེད། ད་ལྟ་ཁོས་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཉི་མའི་ཚོ་བ་གླུ་གར་གླིང་ཞེས་པའི་ནང་མ་ཁང་ཞིག་གཉེར་ཡོད་ཅིང་། ཆེད་བསྒྲིགས་ལ་ཟླ་འོད་འོག་གི་ཕོ་བྲང་པོ་ཏྰ་ལ་དང་མཛེས་སྡུག་གི་མཐོ་སྒང་དམར་པོ། མ་ཎི་ཚེ་འཁོར་སོགས་ཡོད།

མི་ཚེ།[རྩོམ་སྒྲིག]

སྐད་པར་ཕན་ཙེ་དབྱེ་བའི་དཀར་ཆག།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]