ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

ག 1.བོད་ཡིག་གསལ་བྱེད་གསུམ་པ། འདིའི་ང་རོ་འདོན་ཚུལ་ལ་སྐྱེ་གནས་མགྲིན་པ་དང༌། བྱེད་པ་མགྲིན་པ། ནང་གི་རྩོལ་བ་མགྲིན་པ་ནང་ཕྲད་དང༌། ཕྱིའི་རྩོལ་བ་སྲོག་ཆུང་སྒྲ་ལྡན།

1.མིང་གཞིའི་མོ་ཡིག་ཅིག 

2.སྔོན་འཇུག་གི་མ་ནིང་ཡི་གེ་ཞིག 3.རྗེས་འཇུག་གི་ཕོ་ཡིག་ཅིག 4.རྟགས་མཚུངས་འདྲེན་སྐབས་རྗེས་འཇུག་མོ་ཡིག་གིས་དྲངས་པའི་མིང་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་སྟེ།

         (དཔེར་ན།) ཐང་ག།གསུམ་ག་ལྟ་བུ། 

2.(བསྣན་ཚིག) ལས་ཚིག་ལ་ལའི་མགོར་སྦྱར་ན་བྱུང་མི་སྲིད་པའི་དོན་ཏེ།

        (དཔེར་ན།)  ཁྲིམས་དང་འགལ་ག་ལ་རུང་།  ས་བོན་མ་བཏབ་པར་མྱུ་གུ་ག་ལ་སྐྱེ།  དཀའ་ངལ་མེད་པ་ཞིག་ག་ལ་སྲིད་ལྟ་བུ། འདི་གང་དུ་ཞེས་པ་དང་ཕལ་ཆེར་དོན་འདྲ།

3.སྤྱི་སྒྲའི་དོན་དུ་འཇུག་པ་ནི།

       (དཔེར་ན།) ག་དུས།  ག་ཚོད།  ག་རེ།  ག་རུ། ག་འདྲ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ།
"https://bo.wikipedia.org/w/index.php?title=ག&oldid=133494"ལས་སླར་རྙེད་སོང།