ཀསྨི་རའི་ཡི་གེ་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

རྒྱ་གར་ནུབ་ཕྱོགས་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་གྱི་ཡི་གེ་ལ་ཟེར། དེ་ལ་ཡང་ཡིག་གཟུགས་མི་འདྲ་བ་ཁ་ཤས་ཡོད་པའི་རིགས་གཅིག་གི་དཔེར་རིས་ནི་ལྕང་ལུང་པཟླིཏ་བློ་བཟངབསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་འབུམ་ཕྱི་སོག་དཔར་མཔོད[ང]པའི་མཇུག་ཏུ《རྒྱ་དཀར་ནག་རྒྱ་སེར་ཀསྨི་ར་བལ་བོད་ཧོར་གྱི་ཡི་གེ་དང་དཔེ་རིས་རྣམ་གྲངས》ཞེས་པའི་ཤོག་གྲངས༧པ་དང་། 《ཡིག་རིས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་མོ་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ》སྐུ་འབུམ་ཆེ་ཤོས་རིན་པོ་ཆེ་བླ་བྲང་གི་དཔར་མཤོག་གྲངས་༡༡ནས༡༢བར་ཀསྨི་རའི་ཡིག་གཟུགས་མི་འདྲ་བ་ཁག་གསུམ་གྱི་དཔེ་རིས་གསལ་བ་དེར་གཟིགས།
དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་༽ནས་བཏུས།