ཀ་བཞི་མ་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

ད་ལུགས་ཀྱི་ཁང་པའི་རྒྱ་ཁྱོན་འཇལ་བྱེད་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཞིག་སྟེ། མཐའ་བསྐོར་གྱི་རྩིག་པའི་ནང་དུ་ཚུད་པའི་ཀ་བ་རྣམས་མ་རྩིས་པར་ཁང་པའི་གཞུང་དུ་ཀ་བ་བཞི་ཡོད་པར་ཟེར།
དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་༽ནས་བཏུས།