ཀ་ཐང་ཀླུ་ཚེས་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

མདོ་སྨད་ཨ་མདོའི་ཁུལ་གྱི་ས་ཆ་ཞིག་གི། མིང་ཡིན་འདྲ་ཡང་ས་གནས་གང་དུ་ཡོད་མེད་ཀྱི་དཔྱད་། གཞི་མ་རྙེད།
དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་༽ནས་བཏུས།