ཀ་ཆུ་གསོས་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

ཆུའི་ཐང་དུ་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་ཞིག་གསོསབྱས་པའི་དོན་ཏེ། དེ་སྔོན་བཙན་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙནསྐབས་ཀྱི་བློན་པོ་དཔའ་ཚབ་སྟོང་འབར་གྱིས་ཀ་ཆུའི་ལྷཁང་བཞེངས། རྗེས་སུ་འབངས་གྱེན་ལོག་སྐབས་བཤིག་ནས་ཉམས་ཆག་བྱུང་བ་བསྟན་པ་ཕྱི་དར་གྱི་མགོར་ཀླུ་མེས་ཚུལ་ཁྲིམས་ཤེས་རབ་ཀྱིས་གནས་གཞིར་བཟུང་སྟེ་ཉམས་གསོ་གནང་བ་དེ་ཡིན།
དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་༽ནས་བཏུས།